Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Organizacja archiwum zakładowego

Organizacja archiwum zakładowego (składnicy akt)

Kadra pracownicza archiwum zakładowego (składnicy akt)

Archiwista – pracownik lub pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie i obsługę archiwum zakładowego (składnicy akt). Powinien mieć przynajmniej wykształcenie średnie i ukończony kurs kancelaryjnoarchiwalny pierwszego stopnia.

Zadania archiwisty:

Magazyn archiwum zakładowego (składnicy akt)

Za prawidłowe przechowywanie dokumentacji odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, dlatego ważne jest prawidłowe usytuowanie i wyposażenie lokalu przeznaczonego na archiwum zakładowe/składnicę akt.

Usytuowanie i stan lokalu archiwum zakładowego(składnicy akt):

Zabezpieczenie lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt:

Wyposażenie magazynu zakładowego/składnicy akt:

W magazynach archiwalnych należy sprawdzać codziennie temperaturę i wilgotność powietrza a wyniki pomiarów należy rejestrować w specjalnej książce kontrolnej;

Nie należy zapominać o regularnym sprzątaniu i utrzymywaniu w czystości lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt. W magazynach archiwalnych co najmniej dwa razy w roku powinno się przeprowadzać gruntowne odkurzanie dokumentacji przy pomocy odkurzacza wyposażonego w filtr HEPA.
Po zakończeniu pracy magazyny archiwalne powinny być zamykane i plombowane, a klucze przechowywane w miejscu do tego wyznaczonym.
Prawo wstępu do lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt ma archiwista oraz w jego obecności: jego przełożeni, przedstawiciele państwowej służby archiwalnej i innych organów kontrolnych, osoby korzystające z zasobu archiwalnego.


 Zalecane parametry temperatury i wilgotności powietrza

 Zalecane parametry temperatury i wilgotności powietrza (Załącznik do instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Informacja dla urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich: 

Zgodnie z §8 pkt 9  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  lokal archiwum zakładowego powinien być dostosowany do wymagań zawartych w instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do ww. Rozporządzenia w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-30
Data publikacji:2020-03-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Kornecki
Liczba odwiedzin:6720