Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności strona internetowa Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim..

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-04-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w niektórych obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony mogą nie utrzymywać logicznej kolejności,
 • niektóre elementy strony posiadają zbyt niski poziom kontrastu w stosunku do tła,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony (brak responsywności).

Wyłączenia

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Czapska.
 • E-mail: iczapska@gorzow.ap.gov.pl
 • Telefon: (95) 78 35 321

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
 • E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
 • Telefon: (22) 56 54 600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Parking:

 • Z tyłu budynku jest bezpłatny parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku:

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ulicy Mościckiego i od strony parkingu.
 • Oba wejścia są na poziomie gruntu i nie posiadają progów.
 • Aby dostać się do budynku należy zadzwonić domofonem.
 • Po usłyszeniu sygnału drzwi trzeba otworzyć ręcznie.
 • Drzwi są przeźroczyste i mają kontrastowe oznaczenia.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń:

 • Tablica informacyjna znajduje się w holu, na wprost wejścia głównego.
 • Informacja głosowa o rozkładzie pomieszczeń znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem: Informacja głosowa na temat rozkładu pomieszczeń.
 • Przy drzwiach pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne.

Ciągi poziome:

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.
 • Przeszklone powierzchnie mają kontrastowe oznaczenia.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Ciągi pionowe:

 • Na piętro można się dostać za pomocą schodów lub windy.
 • Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo.
 • Winda posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a i jest przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W czytelni akt (parter) i sekretariacie (1 piętro) znajdują się pętle indukcyjne.
 • Osoby upoważnione mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę - zgodnie z art. 9 z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-25
Data publikacji:2022-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Wesołowski
Liczba odwiedzin:4259